معرفی گچ پاششی

2020 Dec

گچ گچ ماده ای است معدنی که در طبیعت به صورت سنگ گچ وجود دارد سنگ گچ به عنوان سولفات کلسیم آبدار شناخته می شود و یکی از ارزنده ترین و قدیمی ترین مواد ساختمانی  به شمار می رود.

1