معرفی سازه های کپری 

2020 Dec

معماری کپر به عنوان نوعی از معماری بومی در قسمتهای مختلفی از جهان به خصوص در نواحی شرقی آسیا (ترکیه،ایران) و حتی مناطقی از آفریقا (غنا) دیده میشود. کپر، این سازه سبک در عین ایجاد یک خرد اقلیم نشان دهنده معماری ای است که بر آمده از فرهنگ و هنر منطقه می باشد و با توجه به نیازها و شرایط فیزیکی، اقتصادی

1